પથ્થરને   આયના  સામે   ખુદ  તું    ફેંકીશ      ના
ભીતરનાં  બિંબ  છે  કાચનાં  ખુદ  તું  તોડીશ    ના

તાગ  મેળવ્યા  છે  સઘળા  શમા  ને  પંતગિયાના ,
મુહબ્બત એક આગ છે  શમા,ને ખુદ તું ફૂંકીશ  ના

સંબંધો  છે   લજામણી   જેવા  બંધ   ને   ઊઘડતા   ,
વેદનાના   ઘા   દિલમાં   છે,   તું   પંપાળીશ     ના

પ્રેમનાં     ભરમાતાં    કામણનાં     પૂતળાં     જોઈ ,
તરસ  સાબિત કરવા ખુદ  તું   છાતી  ફાડીશ   ના

ઊતરતી  નથી  દિલમાં  છબી  પ્રેમ  કે  નફરતની ,
મૌન  ધર્યું  છે  તેથી  “ચાતક” ખુદ તું  છોડીશ  ના

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top 10 Tablets computers Components

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *