પ્યાસ નથી તો પણ શું થયું જો ને તરણ તો છે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

પ્યાસ  નથી તો પણ શું થયું તો યે  તરણ તો  છે
ને ક્યાંએ નથી પરબ ભીતર તો યે ઝરણ તો  છે

આ    નશો   શી   ચીજ   છે   એ   કેમ   સમજાવું
આંખ  ઢાળો  તો  યે  શરાબ જુનાનું શરણ તો છે

શોધમાં    તારી    બધી    શેરીમાં    ભટક્યો   છું
ના   કશું   દેખાય   પણ   ઝાંખા   ચરણ  તો   છે

હું   જીવું   છું   તું   જીવે   છે   એ   બધું   ઠીક   છે
આમ    કાં   મૂંઝાય   છે   મારું   સ્મરણ   તો   છે

એક   બે   ભીના  સૂકા   ઉચ્છવાસ  હોય  તો  શું
શ્વાસ   ને   ઉચ્છવાસમાં   તારું   ભ્રમણ   તો   છે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Even if you are not thirsty, what happened if you are swimming
There is no place inside the festival if there is a stream

Why explain what this intoxication is?
If you close your eyes, this wine is the refuge of the old

I have wandered in all your streets in search
Nothing is visible but there is a faint step

I live you live everything is fine
I am confused as to why I am confused

What if there are a couple of wet dry exhalations
Breathing and exhaling is your wandering
Mukul Dave ‘Chatak’  https://amzn.to/3fF9Q55

यहां तक ​​कि अगर आप प्यासे नहीं हैं, तो क्या हुआ अगर आप तैर रहे हैं
अगर कोई धारा है तो त्योहार के अंदर कोई जगह नहीं है

क्यों समझाएं कि यह नशा क्या है?
यदि आप अपनी आँखें बंद करते हैं, तो यह शराब पुराने की शरण है

मैं खोज में आपकी सभी सड़कों पर भटक गया हूं
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एक बेहोश कदम है

मुझे लगता है तुम जीवित हो सब कुछ ठीक है
मैं उलझन में हूं कि मैं क्यों भ्रमित हूं

क्या होगा अगर गीले सूखे साँस छोड़ते के एक जोड़े हैं
सांस लेना और छोड़ना आपकी भटकन है
मुकुल दवे ‘चातक’

<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*