ફરી  કોઈ  ઝાંઝવાની  લાગણીના  તું  ઝંઝાવાત  ના   મોકલ ,
તું રીઝવવા મને પલભર જ,ધગધગતા અશ્રુપાત ના  મોકલ 
પ્રબળ   પકડેલ   તારો   હાથ   મળ્યો   અમસ્તો   છૂટે    થોડો ,
મને   તું   વરસવા  દે  મૃગજળના  એ  વલોપાત  ના  મોકલ ,
કયારેક  ભૂલ  તો  થઇ   જાય, ક્યાં  કરવા વત્તા  બાદબાકી ને ,
હૃદય  ની  લાગણી   તોલવાના,   તું   સવાલાત   ના   મોકલ ,
કમાડ  તું   બંધ  ના  કર  હૈયું  વ્યાકુળ  ખોલવાનું ય બાકી  છે ,
ઉલેચી  દે  દરિયા  ભવના ,  મને પ્રગટાવ તું,રાત ના  મોકલ ,
તું  ‘ચાતક’ મૃગજળ ની પ્યાસ છીપાવા મુશળધાર થઇ જા ને 
સરળ  થઇ  આવ તું  વરસાદ,વાદળની વકાલાત ના  મોકલ 
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *