ફૂંક     મારી   સૂતેલી    રાખમાંથી    શંકર   કરી   જુઓ ,
સંઘરેલી ભીતરની આગ  લાલ કરી મુકદર કરી  જુઓ ,

લગાવ  આગ  ધૂમાડો   કર  અલગારી   લાગણી   પર ,
સળગતી  લાગણીનું  તાપણું  કરી અવસર કરી  જુઓ ,

શેક્યા   રોટલા   ભૂખ્યા   પેટની   જવાળાઓંથી   તમે ,
શબ   ઊભા  કરી   કફન   ફેંકી    પેગમ્બર કરી   જુઓ ,

ભડાકો    કરી   સોંસરું   બાકોરું   ખોપરીમાં  તમે   કર્યું ,
ટળવળતી માણસાઈના  શહેરમાં જીવતર  કરી  જુઓ ,

ઊભો થા,વગાડ ડમરું, હાક કર શિવનું ત્રીજું નેત્ર ખોલ ,
કલિયુગનો  નાશ  કરવા   જાગરણ  ઉમ્રભર કરી જુઓ ,

મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *