બંધ  ક ર્યો   છે   ફૂલોએ   સુંગધનો   ધંધો
ભ્રમરો   દીવાનગીમાં   આમ   છે    નોખો
માત્ર દર્પણ તો નહીં આ કાચ તકલાદી છે
છું  હું  એ  દેખાદતો  નથી  ખુદ મારો ફોટો
કેમ   પૂછે   છે   મને   તું   કે   ક્યાં   ‘હું   ‘છું
આપણો તો ભઈ છે બસ આ જુનો શિરસ્તો
હાથમાં લઈને ફર્યા સરનામું અહીં ને તહીં
ને  પહોંચ્યા  જુઓ  ઘરને  નાકે  છે   ખાડો
આજ એવા વળાંક  ઉપર હું  ઊભો  છું  જો
રસ્તા પરિચિત છે સફરમાં વળાંક છે વાંકો
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *