બસ એમ આપસમાં મળ્યાંતાં એક દિન સઘળે સુવાસ છે ,
ભુલાય  નહીં  શું  વાંક  એમનો  શ્વાસ મારામાં નિવાસ  છે ,

હું   ભૂલું   ક્યાંથી   એક   પાનું   ફેરવું   ઉન્માદ  ખુલ્લે   છે ,
તું  ના  લખે,  ના  યાદ  કર,  જે  વાપરે શસ્ત્ર એ પ્યાસ  છે ,

જિંદગીના   ઘા   ખોતરું  ને  કોઈ  મનના  ભેદ  ના    મળે ,
ઉપચાર  અજમાવ્યો  નહીં  તેં હાથનો, ઘા નો વિલાસ  છે ,

પલળાય  એવો આંખમાં ઝરમર ભર્યો શ્રાવણ હજી  નથી ,
પલળાય  એવી  લાગણી  સંબંધમાં  નથી  ને અમાસ  છે ,

કંઠે   ટહુકા  છોડ  સામે   મૃગજળના   છે   સતત   દરિયા ,
તરસ્યાં રહેવાનું  છોડ  ‘ચાતક’  બુંદનો  તારો  પ્રવાસ છે

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *