બસ   ક્યારે   પહોંચશે   માધવ   અમારો  સંઘ   તારે  દ્વારે
છે અમારો પગ અડધો સાંકળમાં,પહોંચીશું  કેમ તારે  દ્વારે
રાહમાં   ઉત્સવ   ઉજવ્યા   ધૂળમાં  ભૂંસાતા  ગયા  પગલાં
છે તૃપ્તિ છિપાવું તરસ આ છળમાં,પહોંચીશું કેમ તારે દ્વારે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *