બોલકણી આંખોની નજર આજે મળી છે સમજોને ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

બોલકણી આંખોની નજર આજે મળી  છે સમજોને
આંખમાં  પણ લાગણી બસ ઝળહળી  છે સમજોને

કેટલાં  વરસો  પછી  આજે  આપણે  તો  મળ્યાં  છે
મૌનની   વાચા   તૂટી   પાછી   વળી  છે   સમજોને

દિલના  જખ્મો આમ સાચું  કહું ક્યાં સાધારણ હતા
આંખમાં  દિલના  લખાણથી  કળવળી છે સમજોને

જિંદગી   મારી   આમ   કોઈને   ગઈ  હતી  લેવાને
મૃત્યુ   ને   જન્મ  વચ્ચે  પાછી  વળી   છે  સમજોને

તું   ભલે  દિલમાં  રહે  કે  આંખમાં  કે  આસપાસમાં
માર્ગની   એ   આશમાં   તને  સાંભળી  છે  સમજોને

સાચું   કહું   બસ   તું   ગહનતા  માપવાનું  છોડી  દે
સ્પર્શની   ભીતર  સુંવાળપ  સળવળી  છે  સમજોને
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

The look of talkative eyes has got the understanding today
Even in the eyes, the feeling is just glowing

How many years later we have met today
The words of silence are broken and returned to understanding

The wounds of the heart were so normal to say the least
The text of the heart in the eye is tingling with understanding

My life had gone to someone like this
Death is reversed between births

Whether you live in the heart or in the eye or around
I have heard you in the hope of understanding

To be honest, you just stop measuring the depth
Plush within the touch is wrinkled to the senses

बातूनी आँखों की नज़र को आज समझ मिल गई है
आंखों में भी भाव बस चमक रहा है

आज हम कितने सालों बाद मिले हैं
चुप्पी के शब्द टूट गए और समझ में लौट आए

कम से कम कहने के लिए दिल के घाव इतने सामान्य थे
आंख में दिल का पाठ समझ के साथ झुनझुनाहट है

मेरी जान जैसे किसी के पास गई थी
जन्मों के बीच मृत्यु उलट है

चाहे आप दिल में रहें या आंख में या आसपास
मैंने तुम्हें समझने की आशा में सुना है

ईमानदार होने के लिए, आप केवल गहराई को मापना बंद कर देते हैं
स्पर्श के भीतर आलीशान को होश में लाया जाता है

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*