ભરખી        ગઈ     છે      લાગણી       અંતે      હરહંમેશ    મને ,
તારા    પ્રેમની    ઝંખનામાં     શોધું     હું     અવિરત         મને

નાદાનીમાં         પ્રગટાવી    પ્રેમકાજે         હરહંમેશ      જ્યોત       
મૃગજળના    અંતે     હરણાં      સતાવે     દોડી     હંમેશ    મને

તું     શ્વાસ     ને     ઉશ્વાસમાં     ડૂબાડીશ        હંમેશ           મને .
યાદોની     ધૂળ     ડમરીઓ     શ્વાસોમાં  નીગળતી   જાય  મને

રેખા  સમયની  ખેંચાતી   નથી     ક્ષણો     ફૂ ટેલી     મળે   મને
સંધ્યા  સમયનો  મુગટ   પહેરે,    તિમિર   સદા      મળે      મને .

વાસ્તવના       મૃગજળ     નું     ઝેર     પીવડાવી      દો    મને,
લાશો    શમણાંની  ઝળહળતી    સળગેલ   સદા       મળે   મને .

અંતે  લાગણીની     લાશ   સ્પર્શથી     સ્તબ્ધતા     મળે     મને ,
“ચાતક”  યુગોના   ભ્રમણની    તૃષ્ણાનો     હાંફતો  મળે     મને.
ચાતક     .

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *