ભરચક શહેરની વચ્ચે ઘરમાં અમે સૂમસામ જ્વ્યા ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

ભરચક  શહેરની વચ્ચે ઘરમાં અમે  સૂમસામ  જ્વ્યા
દીવાલ  પરની  તારી તસ્વીર સાચવી  બેફામ જ્વ્યા
પડછાયા  ઘરમાં  પાંગરી  પૂછે   છે  તારું  આવવાનું
કોઈ હવે પયગામ આવે નહીં ,દુવા માં નાકામ જ્વ્યા       
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*