મણકાને નિરંતર પરોવી માળામાં એનામાં ઘૂંટાઈ ગયો ,ચાતક

મણકાને    નિરંતર  પરોવી    શ્વસનમાળામાં   ઘૂંટાઈ     ગયો ,
તરબતર દુઆના  ભારથી  અવિરત  એનામાં  પથરાઈ  ગયો ,

જાહેરમાં   સજદા  ચરણોમાં   જ   કરી   એનું   સ્થાનક   પૂછ્યું ,
રહે છે  ક્યાં એ જાણી  આત્મસાતની ભીનાશથી છલકાઈ  ગયો ,

પ્રશ્નોના  ઉત્તર આપવાના જગતને  એમ કંઈ સહેલા  ન   હતા ,
એના વજુદની અટકળ  થાય તેથી એ પથ્થરમાં સમાઈ  ગયો ,

પરખાય  નહીં  ભેદભરમ  ને  હોવાપણાના  પ્રશ્નો   પૂછ્યા  કરે ,
પંથની   કેડી   શોધતા  ને  રઝળતા  વણઝારો અટવાઈ ગયો ,

ચૂંટવા  ગયો  પુષ્પો   ઈશ્વરના  શીશ  ઉપર  શ્રધ્ધાથી  ચઢાવા ,
કાંટાએ   એવો   ડંખ  માર્યો  કે  સંદંતર   એ જ   વીંધાઈ   ગયો ,

“ચાતક”  દર્શનની અભિલાષા  ને  આંતરિક  ઈચ્છા  મિલનની ,
એમના  જઈને  દ્વાર ખખડાવે,  ત્યાં આખો યુગ બદલાઈ  ગયો ,

Top 10 Tablets computers Components

Top 10 Tablets computers Components

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*