મહોબ્બત છે  જાનમ સીતમો આપ ,મુજને પ્રહાર નથી  પહોંચ્યા
ચાહની  તાસીર  છે  દિવાનગી , મુજને  અણસાર નથી  પહોંચ્યા

ઓંહ   ચાહનાર   વેદનાઓ   આપ ,   સઘળી   પારાવાર    આપ ,
ઈબાદતની  મહેર  છે  જખ્મો ,  મુજને  ધારદાર  નથી   પહોંચ્યા

ગુનાહો   ઉન્માદમાં   થયા   હોય  જાનમ ,  તેના  ખુલાસા  આપ ,
ખુલાસા  જેના  થયા  ના  હોય , મુજને  વહેવાર  નથી   પહોંચ્યા

મઝધારે   આવી   ડૂબે   નાવ ,  એ   પહેલાં   પતવાર  આપી  દે ,
મસીહાની તૃષ્ણાથી તરસ્યા રહ્યા ,મુજને ઉપચાર નથી પહોંચ્યા

તકાદો  દર્દનો  એવો  છે  જાનમ , સ્તબ્ધ  હૃદયને  સ્પંદન  આપ ,
અલગારી આંખના ધૂંધળા પંથના મુજને રાઝદાર નથી પહોંચ્યા

મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *