માટીના ઘડાને ભીતરથી ખાલીખમ રહેવા દે
શૂન્ય  થઈ  જા અંતરથી  ખાલીખમ રહેવા દે
ભારે  થઈશ તો પુણ્યના સ્કંધો થશે વિંકલાંગ
સંચાર  છીછરા અંદરથી  ખાલીખમ રહેવા દે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *