થઈ ગયા છે …..
અશ્રુમાં ખરાશ નથી ગંગાજળ  થઈ  ગયા  છે ,
વહી   ને   ક્યારના   અમૃત   થઈ    ગયા   છે .
જીવનમાં  કે   મૃત્યુમાં  ઝાઝો   તફાવત  નથી ,
વળગણ   છે  શ્વાસનું  માયાવી   થઈ  ગયા  છે .
પગલા  સાત માંડી  જિંદગી અસાર કરી  નથી ,
મહાદેવે ઝેર પીધું પાર્વતી અમૃત થઈ ગયા છે .
સમયનો ઈજારો સુખદુઃખમાં માનવીનો   નથી ,
માનવતો નામનો , જે   પુતળા થઈ  ગયા   છે .
જીંદગીમાં  થાકી  જવું  પડે સાચી સફર   નથી ,
તપ કરી ગંગા ઉતારી , ભગીરથ થઈ ગયા  છે .
 દિલ  ઉપર ઘાવ આજે  તાજા  દેખાતા   નથી ,
 ગઈ કાલના આજ,આજના કાલ  થઈ ગયા  છે .
ચાતક …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *