મારા રુદનમાં હું નથી ને હાસ્યમાં તારા તું નથી ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

મારા રુદનમાં હું નથી ને હાસ્યમાં તારા  તું   નથી
આપણા  જીવનમાં  બસ આ ભેદ સિવાય શું નથી
પ્રેમના  પાઠોના   જવાબો   શીખ  તું  પરવાનાથી
અંતે મહોબતમાં ઉદય ને અસ્ત સિવાય કશું નથી
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
Top Moderate Shoes Wallets Handbags Sunglasses

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*