મારી  વાર્તા એક છળ  છે તેની કળ વળતી નથી ,
ગળે  નાગણ  વીંટળાયેલી  છે  કદી દસતી નથી ,
વિટંબણા એ  છે  ઝેર ચડતું  નથી  ઉતરતું  નથી ,
કેવી રીતે બોલાવું  વૈધને કોઈ દવા જડતી નથી

મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *