મુજ  માર્ગમાં  જો  એ  મળે  તો  મારે  શતરંજની વાત કરવી  છે
તેં  એક  પેંદુ  ખેલ્યું  એ  રાજરાણીનાં  રંજનીય  વાત  કરવી  છે
બન્ને  કસબમાં  હાર જીતની  વાત  બસ  આ એક ચાલની તો  છે
તું જીતે હું હારું ,તું હારે હું જીતું એ પ્રેમના રંગનીય વાત કરવી છે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
Scott International Men’s Regular Fit T-Shirt (Pack of 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *