મેં   હજી   તીરને   જ   તાંક્યું   છે, ઉતાવળ   ક્યાં  છે
દિલ  સુધી  તો  ક્યાં  પહોંચ્યું  છે, ઉતાવળ  ક્યાં   છે

મોઘમે તારે કંઈક કહેવું હોય તો ગુલાબ મુજપર ફેંક
નામ   તેં   ક્યાં   મારું   પૂછ્યું   છે,  ઉતાવળ ક્યાં  છે

રેશમી    ઘનઘોર    ઝૂલ્ફો    આંખમાં   અથડાય   છે
આંખમાં   ક્યાં   કશું   વંચાયું   છે, ઉતાવળ  ક્યાં   છે

જો,   કિસ્મત     બિસ્મત    એ    તો  ફક્ત  વાતો   છે
શ્રદ્ધામાં   ક્યાં  નામ   લેવાયું   છે,  ઉતાવળ  ક્યાં  છે

પ્રેમમાં   બુધ્ધીનું   પણ   ઊપજવાનું    સ્હેજે    નથી
લાગણીથી   દિલ   જિતાયું   છે,  ઉતાવળ   ક્યાં   છે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

https://amzn.to/3fF9Q55
I still shoot the arrow, where is the hurry
Where has the heart reached, where is the haste

Mogham, if you have something to say, throw a rose at Muj
Name where you asked me, where is the hurry

The silky ruffled ruffles hit the eye
Where there is nothing read in the eye, where there is haste

If so, luck is just a matter of time
Where is the name taken in faith, where is the haste

It is not easy to cultivate intelligence in love
Feelings win the heart, where is the hurry

मैं अभी भी तीर चलाता हूं, जहां जल्दी है
दिल कहां पहुंच गया, जल्दबाजी कहां है

मोगम, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है, तो मुज पर एक गुलाब फेंक दें
नाम जहाँ तुमने मुझसे पूछा, जल्दी कहाँ है

रेशमी झालरदार रफल्स ने आंख मार दी
जहां आंख में कुछ भी पढ़ा नहीं है, जहां जल्दबाजी है

यदि ऐसा है, तो भाग्य सिर्फ समय की बात है
आस्था में लिया गया नाम कहां है, जल्दबाजी कहां है

प्रेम में बुद्धिमत्ता को साधना आसान नहीं है
भावनाएँ दिल जीत लेती हैं, जहाँ जल्दी है
100 Hot Books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *