મોકલજે           કોરોકટ્ટ         કાગળ ,      નામ      નહીં      લખું ,
કોતરેલા        છે        સરનામાં  ,           ઠામ          નહીં    લખું .

છે     સુર               મોરલી નો    રમતિયાળ     પ્રીતિનો  ,  સદા
આપણે     હવે   રાસ   રમીશું          રાગ            નહીં        લખું .

કોણ         શ્વાસોમાં    પડઘાય       નથી         નામ         મળતું ?,
મોકલજે     પ્રેમનો      સૂરજ ,     અઢી       અક્ષર    નહીં    લખું

મોહબત     રબ         હોય,      મૂર્તિની        અટકળ            કેમ
મોકલજે     રીત      કોઈ      બંદગીની       ,સજદા    નહીં   લખું .

હોય          લાગણી   નો      ધબકાર       તરસના        સંદર્ભમાં ,
મોકલજે        નૈન -પાપણ   લાડ,     અણસાર      નહીં       લખું .

હોય        તું જ      અવતરણ      ચંદ્ર-     સૂરજ      ને      ધરતી ,
“ચાતક”   ટહુકામાં “હું ” જડીશ,  દર્શનની  ઝંખના    નહીં   લખું .

ચાતક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *