” મૌન ” તુટશે તો ખળભળાટ થશે , મૌન…..

” મૌન ” તુટશે  સદા ગણગણાટ થઈ  જશે 

  માનવ   જાગશે  ખળભળાટ    થઈ   જશે .
” હું ”   ને ”  તું ”  નો,સરવાળો  ક્યાંથી થશે ,
  માનવ  અહમની  બાદબાકી    થઇ   જશે .
  મૌન   ધર્યું   તેથી   કાયનાથે  સદીઓંથી  ,
  તે  તુટશે તે સમયે ,ધરતીકંપ  થઈ  જશે .
  ફાટશે, જવાળાઓ   મોઝાઓ    ઊછળશે ,
  માનવ    જાતની   બાદબાકી  થઈ   જશે   . 
  મૌન” ચાતક ” ધરી  માંડજે  મિટ ગગને  
  બેચાર અમી છાંટ માટે વાદળા થઈ જશે     

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*