મૌન   થઇ   હ્ર્દયે   રહો   આ   હોઠ   ઉપર   આવવાથી  શું  મળશે ?
શબ્દો    થઇ    ઊડી    જશો    તો    શબ્દોને   ફૂંકવાથી  શું   મળશે ?

પ્રેમના   તિખારા  બુઝાવવા આગ  તો  એમણે  લગાવી  જીવનમાં
સળગતી  આ  આગને  એ  ભૂલ્યા  નહીં  તો  ઠારવાથી  શું  મળશે ?

હોઠ   હું   બીડીશ   તો   ચોક્કસ   તમે   મારાજ   નયનોમાં   ફૂટશો
દિલની   મોઘમજ    વાતો  છલકવા  દો   સંતાડવાથી   શું  મળશે ?

દિલ્લગીની  વાત  કરતાં મયકદામાં એક ટીપું પાયું  નહીં સાકીએ
જામ  ખાલી  અથડાવતાં  નયનોમાં  નયનો માંડવાથી  શું  મળશે ?

આ  તને  જે   કૈ  કહું   એ   દિલથી   હૃદય   સુધી   જઈને   કહું    છું
આંખથી આંખો વાંચતા શીખો કોઈ  કસમને આપવાથી  શું  મળશે ?
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘Scott International Men’s Regular Fit T-Shirt (Pack of 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *