યાદની    સંવેદના   ના    દસ્તાવેજ    ફાડ્યાં    ન   કર,
લાગણીના   પત્તાં   ને   ત્રાજવે ,   તું    તોળ્યાં   ન   કર ,

એ  સજળ  આંખો  લૂછે  ને   યાદના  તો  ઉછળે  દરિયા ,
પાંપણે   શઢ  બાંધ   યાદોના , તું  કાંઠા  તોડ્યાં  ન  કર ,

શ્વાસના   પોલાણમાં   ધગતાં   ધખારા   ના  લીરા  ઊડે ,
કોડિયાની   જ્યોત   ને   ભીતર   ફૂંકીને  ચેતવ્યાં ન  કર ,

કૈ    ભિખારી    જેમ   ઈચ્છા   પાંગરે   ને    ઝંખના    ફૂંટે ,
ખુદને   વટલાઈ   સપના  ને   તું   ભીંતે   ટાંગ્યાં  ન  કર ,

ને ચંચળ જળની રમત છે પણ અઘરી ‘ચાતક’તળે બધી ,
આભમાંથી   હોય   વાદળ   વરસતાં,   છંછેડ્યાં   ન   કર,

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *