રમતમાં   તું   અશ્રુ   સાથે   જરા   મસ્તી  કરી  લે
પછી   તું   આંસુ   લૂછી  ઓઢણી  સરખી  કરી  લે

તડકો  પણ  ભરબપોરે  આજ બસ જીદે ચઢ્યો છે
તારું  ઘર  શોધતા પણ ઝાંઝવા ગુસ્તાખી કરી લે

તું   મહેક   છે   તને   તો   કોણ  રોકી  પણ શકે છે
ભ્રમરા  નાચવા  મંડી  પડ્યા  મઘમઘતી  કરી લે

ચ્હેરો  ક્યાંથી  ઉછીનો  લાવવો  જખ્મો  સંતાડવા
મળી  ભેગા  દુવા  માંગીએ  ભેગી સામગ્રી કરી લે

મને બસ હાર કે જીતની ગતાગમ કોઈ પણ નથી
તને  પ્રેમ  છે  તો  રમવાનું  પ્રથમ  નક્કી  કરી લે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
10 Top cell Phones

In the game you can have some fun with tears
Then you wipe away the tears and make a blanket

Even the sun has risen all day today
Finding your home can be a daunting task

You are fragrant, who can stop you?
Bhramara dances to the market

Where to borrow a face to hide wounds
Let’s get together and ask for blessings

I have no choice but to win or lose
If you love, decide to play first

खेल में आप आँसू के साथ कुछ मज़ा कर सकते हैं
फिर आप आँसू पोंछते हैं और एक कंबल बनाते हैं

आज भी पूरे दिन धूप खिली रही
अपने घर को ढूँढना एक कठिन काम हो सकता है

आप सुगंधित हैं, आपको कौन रोक सकता है?
भ्रामरा बाजार में नाचती है

जख्म छुपाने के लिए चेहरा कहां से उधार लें
आइए, एकजुट होकर आशीर्वाद मांगें

मेरे पास जीतने या हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है
यदि आप प्यार करते हैं, तो पहले खेलने का फैसला करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *