વસ્યા છો આંખમાં મારી  તમે, ખુદ વિરહની પળ વીતી નથી ,
અમારી આંખમાંથી પણ કદી  અશ્રુધારા છલકવા દીધી નથી ,

રહ્યા  છો   મૌનના  સ્વરૂપમાં  પડઘાતા જ   મારા  સ્મરણમાં ,
ખરેખર   ત્યારથી   ખુદ  જિંદગીને  બાથમાં પણ ભીડી  નથી

સતત   એકાંતમાં  મૃગજળના   ધ્રાસકાઓ    પડે   પુકારોના ,
રહ્યો   વિરહમાં પણ તારા વગર, ખુદ જિંદગીને  જીવી  નથી

અમસ્તા ને  અમસ્તા  કોણ  બે  પળ આવી ઝેરને  ઘૂંટી  ગયું ,?
છતાં પણ તું  જરૂર આવીશ  એ  અંતરની આશા થીજી  નથી ,

સતત  તરસ્યો  રહ્યો  “ચાતક”  વરસતા વાદળની ઝંખનાથી ,
વરસવાનો  જરૂરથી  એ જ  આશે  આંખને   ખુદ  મીંચી  નથી

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top Health Gudeline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *