વહેચી   સ્ત્રી   ટુકડાઓમાં   વેદના,  હોય છે ,
પિતા ,  પતિ      ને        દીકરાની    હોય છે ,

પ્રસિદ્ધિ   ક્યાં    કરવી   પડી       ગુલાબમાં ,

દરેક    ગુલાબ   હારમાં    તો       હોય    છે ,

મૃગજળના   ક્યાં પાણી   પીવાના  રણમાં

દરેક    નયનોમાં   અર્શું    તો    હોય     છે ,

ડૂબકી   ક્યાં   મારો  મોતી  લેવા દરિયામાં,

દરેક     છીપમાં  ક્યાં  મોતી       હોય     છે .

કોને      સવાલો   પૂછીએ          જવાબમાં ,

લાગણી વ્યાપારથી    તોળાતી   હોય    છે
ચાતક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *