વહે ઉલટી ગંગા હવે ચારે બાજુ ,ચાતક

વહે   ઉલટી  હવે  ગંગા  ક્યાં  જઈશું 
કબ્રમાંથી   ઉઠી   સુરાલયમાં  જઈશું .
ઉગાડા  આ પગે  છો  આજ  ચાલીયે
અમે  કોઈ દિવસે મહાલયમાં જઈશું .
જગતનું  પીવાયું  છે  ઝેર  આ  એવું,
અમે છોડી શહેર શિવાલયમાં જઈશું .
થયા”ચાતક અહિયાંપાપપુણ્યો સદા   
હવે દેહ ત્યજવા હિમાલય માં જઈશું .

ચાતક

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*