વિદાય     વેળા     કફનના     ચીંથરા   ના    બાંધ,     ચહેરો        જોજે ,
જિંદગીની     કિતાબ     ખુલ્લી     છે ,  એક   બે    પાના    વાંચી   જોજે .

કિતાબમાં   સ્મરણ    પડઘાય  છે  , ફૂલ    બે    ચાર    ચઢાવી     જોજે .

દુર    રહી     ઢોંગી    ચહેરાઓથી  ,     મારો     ચહેરો       ચૂમી    જોજે .

ખુશ્બુની     મ્હેંક      તારી      ભીતર    મારામાં     તું       માણી     જોજે ,

નશ્વર     દેહમાં    તપસ્યાની     પ્રતિક્ષાના    સ્પંદન    સાંભળી    જોજે .

ઉમટેલ   મુહબ્બતના   સમુંદર   મારી   આંખ ,  ભીતર    માપી    જોજે ,

મુલાયમ       હાથથી      મારા     જખ્મોને ,    પ્રેમથી   પંપાળી     જોજે .

મુબારક     તને       બેવફાઈની     દુનિયા , મારી     મુહબ્બત     જોજે,

જન્મના     ફેરામાં    “ચાતક”     વિશ્વાસ   હોય ,   દુઆ    કરી     જોજે .

ચાતક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *