શિવ બની રહે એજ શિવ શિવ દેવાલયમાં ,ચાતક ..,

શિવ       બને       એજ      હોય       શિવ         શિવાલયમાં ,
રહે       કિન્તુ        એજ       મંદિરમાં      કે       મયખાનામાં  .

ન       બને       કોઈ         દોસ્ત      દુશ્મન         આલમમાં ,
રહે                કાયમ                 નિર્મોહી         આરાધનામાં  .

રમકડાં        છે        સૌ      વિરાટ   બનેલાં       વસુંધરામાં ,
કર    પ્રજવલ     અંતજ્યોત     લઈ    જશે     પરમાત્મામાં

રહે       સજળ    આંખ    શરમથી           નમ       બ્રહ્માંડમાં  .
ના       રહે          મંદિરમાં      રહે      ખુદા      માનવતામાં

ના      ભટકીશ    “ચાતક”     ફરિયાદ   લઈ    દેવાલયમાં
બન્યો              ફકીરીમાં            મુસાફરના        કાફલામાં .
ચાતક ..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*