શ્વાસ  ને  ઉચ્છવાસ  વચ્ચે  દટાયો  છું , બચાવી  દે
શ્વાસની  છાની  રમત વચ્ચે  જકડાયો  છું હરાવી દે
શ્વાસના ઊછીના ધબકાર ઉપર કોની ઈબાદત થઇ
અસ્ત કે ઉદય કસબામાં નયનોના પરદા હટાવી દે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *