સંબંધ છે તો છે લેખાને જોખવાથી શું ફાયદો ?,મુકુલ ‘ચાતક’

સંબંધ   છે   તો   છે  લેખાને     જોખવાથી    શું    ફાયદો ?
ખરી    લાગણીને    ત્રાજવે    મૂકી   તોલવાથી શું  ફાયદો ?

ને  આંખની  લીપી  છે  તારી કાફી  કહેવા સામે  સમજવા
કૈં    શબ્દોને     હોઠ    પર    શણગારવાથી    શું   ફાયદો ?

શિવનીય  માફક  ઝેર અટક્યું  છે  ગળે તો અટક્યું  એમાં
તારે   વળી   ડમ ડમ   ડમરુને   વગાડવાથી   શું   ફાયદો ?

કાયમ   મદારી   જો  નાગ   પકડીને   શહેરમાં  લાવે અને
બિનને   વગાડે   તો   તારે   એમાં   ડોલવાથી  શું  ફાયદો ?

સુખ દુઃખ ને જીવનના જખ્મોનાં ઝેર પીવાય એ  જિન્દગી
ને    ફૂંક    મારીને    જખ્મોને    કોતરવાથી    શું    ફાયદો ?

મુકુલ ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*