સખી, તું દ્વાર ખોલે તો રહસ્યના એ પડદા ખોલીશું
અંધારે  ઘોર  એને   શોધવા  દીવો  સતત  ફૂંકીશું
સમજી કોઈ શકે ના એવા રહસ્યથી ભર્યા ગ્રન્થોને
શૂન્યતામાં  જઇ  આપણે  હસ્તરેખામાં એ વાવીશું
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *