સળગાવ  તું  એક   છેડે ,  બીજે   છેડે   તેને    હું  બુઝાવીશ  ,
ભીતરના    સળગાટના  જ     કીમિયા    કરીએ     આપણે ,

કાઢ   નાગને   તું    ટોપલામાંથી,  ખભે   વીંટાળી  હું    ફરું ,
મમતના   ગર્ભમાં   ઊછરેલ    નાગ   પંપાળીએ   આપણે ,

ઝેર  એની  આંખોનું   તું  પી , જાદુ  મંતરથી  હું    ઉતારીશ ,
પીવા ઝેર શિવને નથી બોલાવવા,જગમાં ઢોળીએ  આપણે ,

ખોતર  જખ્મોને  તું  તેના , રૂઝવવા જખ્મોને  હું પંપાળીશ ,
પ્રણયના    પંથમાં   દિલના    દર્દને    કોતરીએ    આપણે ,

પ્રહારો   કર   તું    પથ્થરના    તેની   મૂર્તિ    હું    સ્થાપીશ ,
ભીતરના    ઈશ્વરને    બહાર     કાઢી      પૂંજીએ     આપણે

મુકુલ દવે “ચાતક”
Immunity Fitness Sports

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *