સાથ  ના આપો, આંખનો પણ હામ તો આપો
વાત  મનમાં  રહે  પ્હેલાં  હોઠે  નામ તો આપો
તું   દ્રિધા વચ્ચે  હું મળવાનો જગત આખામાં
આ કિનારે હું પેલે પાર તું કોઈ ઠામ તો આપો

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *