સાથ ના આપો,આંખનો પણ હામ તો આપો,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

સાથ  ના આપો, આંખનો પણ હામ તો આપો
વાત  મનમાં  રહે  પ્હેલાં  હોઠે  નામ તો આપો
તું   દ્રિધા વચ્ચે  હું મળવાનો જગત આખામાં
આ કિનારે હું પેલે પાર તું કોઈ ઠામ તો આપો

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*