સાવ   ખાલી  હાથ   માગી  તો  જો
તારા   વજૂદને   તરાસી    તો   જો
પારદર્શક ઊભો ઊભો થઈ જવાનો
લોક   દર્પણ  ધરશે  ભાગી  તો  જો 
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *