સિક્કો ઊછાળીશ તો વહેવાર ,નહીં તો તને બદલાતા મળશે ,મુકુલ દવે “ચાતક’

સિક્કો   ઊછાળીશ   તો   વહેવાર , નહીં  તો  તને  બદલાતા  મળશે ,
તન  મન  સજાવીશ  તો  તહેવાર , નહીં  તો  તને  અથડાતા મળશે ,

ફેંક    પત્તાં   પ્રભુ    એક    બાજી   તારી    ને    બીજી    બાજી   મારી ,
બાજી   જો   હાર્યો   તો   ચકચાર ,  નહીં  તો  તને  ભરમાતા  મળશે ,

આગને     પ્રગટાવ    હંમેશ    તારી    મશાલ     સળગાવેલી   રાખ ,
ઓગાળ  ચારે  બાજુ નો  અંધકાર , નહીં તો તને ઓલવાતા  મળશે ,

ખુદનો   આયનો   લઈ   શોધ્યો   નહીં   જડે   માણસ   આ   શહેરમાં ,
ભોમિયો  હોય  દુનિયા  ગોળાકાર , નહીં  તો  તને  અટવાતા  મળશે ,

ખુદા ના દે “ચાતક” મૂશળધાર વરસાદ ,આશ વસી છે બુંદ પાણીમાં,
ઘોર    વાદળો    અણસાર   કરશે ,  નહીં  તો  તને  પડઘાતા  મળશે ,

મુકુલ દવે “ચાતક’
Top 10 Tablets computers Components

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*