સુખની    રેખા   સમય    આવે    મુઠ્ઠીમાંથી   છટકી  શકે   છે ,        
નસીબ    તને  પીગળાવી ને    ગમે   ત્યારે  છટકી  શકે    છે .

નયનોમાં  આંસુ    ના  લાવીશ  મૃગજળ તને  હંમેશ   છેતરે ,
ચહેરા    ઉપર   બાંધીને    બુકાની     તેં    છટકી    શકે     છે .

પડાવ ના   ભીતર  શ્વાસો ના   અણસારના  પડકાર  ઝીલ્યા ,
ઉઘાડી    બંધ   દ્વારને   તે  શણગારતાજ   છટકી   શકે     છે .    

કિસ્મત ને   દોષ   દે રીત    છે  સદાય  તારી  ખુલાસા   કરી ,
ગરીબ     ખુદ     નસીબને   ચપ્પુ    હુલ્લાવી  છટકી શકે  છે .

સતત    બોજ   તું     નાંખે     લાચારીનો    ગરીબ   ને   કાંધે ,
બદનામી   ના   નામે  આકાશ   ભીતર ઈશ્વર  છટકી  શકે  છે .

વિહવળ   જિંદગી    હંમેશ  જુગાર   છે   એવું    ના    માનીશ ,
રમત માં “ચાતક” ચોગઠા ના કોઈકવાર પાસા છટકી શકે છે .

ચાતક

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *