સૂકી અમે  આ આંખથી તુજની છબી જોઈ કદી શક્યાં નહીં
ભીની અમે આ આંખથી તુજની છબી કોરી કરી શક્યાં નહીં
ને   જિંદગીના   દ્રશ્યો  તો  ધૂંધળા  એવાય  દેખાતા   રહ્યાં
જેને  અમે  પણ  દિલથીએ આમ વાગોળી રડી શક્યાં નહીં
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *