સોંસરો   વરસાદ   વીંધે,  ને   છતાં   કોરો  છું
શુષ્ક  શ્વાસોમાં ભળી છે  ભીનાશ તોયે જુદો છું
જો  શક્ય  હોય  ચાલને આજે દરિયો શોધીએ
દરિયામાં જીવ્યો છતાં ડૂબ્યા વિનાનો કાંઠો છું
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

It’s raining cats and dogs, but I’m still empty
Dry breaths are mixed, wet toy is different
Let’s find the sea today if possible
I am a shore without drowning despite living in the sea

यह बिल्लियों और कुत्तों की बारिश कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी खाली हूं
सूखी सांसें मिश्रित होती हैं, गीला खिलौना अलग होता है
चलिए अगर संभव हो तो आज ही समुद्र को ढूंढ लें
मैं समुद्र में रहने के बावजूद डूबे बिना एक किनारे हूं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *