હું ભરાવ્યો તો જીદે કાળી અમાસની રાત્રીએ ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

હું   ભરાવ્યો   તો   જીદે   કાળી   અમાસની   રાત્રીએ
ચાંદને બસ શોધતાં તારાઓ બધા દોસ્ત  બની ગયાં
મૂર્ખતા  ખુદ  મેંજ તારાઓ સાથ દોસ્તી બાંધી કરીતી
ચાંદ શોધું ત્યાં બધા તારાઓ જ વાદળમાં ઢળી ગયાં
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

If I fill it on the night of Jide Kali Amas
The stars all became friends just finding the moon
Stupidity itself made friends with the stars
When I found the moon, all the stars fell into the clouds

अगर मैं इसे काली काली अमास की रात को भर दूं
सभी सितारे सिर्फ चंद्रमा को खोजने वाले मित्र बन गए
स्टुपिडिटी ने ही सितारों से दोस्ती की
जब मैंने चांद पाया तो सारे तारे बादलों में समा गए

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*