આવું ન તારી પાસ તો હું ક્યાં જઉં સાકી
શુકુન  જે  છે તુજ મયમાં દરબદર નથી
આ  તરસ  ને  આ તડપ  ને તો ય છે તું
ઓડકાર તૃપ્તિનો છે ઈશ્વરી અસર નથી
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘
100 Hot Books

If you don’t have this, where can I go?
Shukun je hai tuj mayam darbadar nahi
You are thirsty, you are thirsty
Vomiting is contentment not divine effect
Mukul Dave ‘Chatak’

यदि आपके पास यह नहीं है, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ?
शुकुन जे है तुज मयम दरबदर न
तुम प्यासे हो, तुम प्यासे हो
उल्टी संतोष है दैवीय प्रभाव नहीं
मुकुल दवे ‘चातक’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*